Na de verkoop

De verkoopsakte

Op deze pagina kan u een voorbeeld van een verkoopsakte downloaden. Deze kan u gebruiken om alle nodige gegevens reeds in te vullen voor u ermee naar de notaris trekt. Op die manier kan u ervoor zorgen dat u minder administratieve kosten (erelonen) staan te wachten. Vraag hiervoor wel eerst toestemming aan uw notaris. De verkoopsakte kan u downloaden op onze website of opvragen bij een deskundige via het forum.

Na de verkoop

Nadat de koop tot stand is gekomen, wordt de overdracht voorbereid. De volgende stappen worden daarbij doorlopen.

– Uw makelaar of de notaris stelt een koopakte op die naar de koper verstuurd wordt. Deze controleert de gegevens, ondertekent de akte, en stuurt deze terug. Nadat u zelf de gegevens gecontroleerd heeft, zet u uw handtekening.
– Is de koopakte getekend, dan geeft de makelaar deze af bij de notaris die is aangewezen door de koper. Nadat hij gecontroleerd heeft of de gegevens uit de koopakte kloppen, maakt de notaris de akte van levering. De notaris stelt een tijdstip vast voor de ondertekening van deze akte.
– Enige tijd voor de levering krijgt u een concept van de akte van levering, die u goed moet controleren. De koper heeft het recht om vlak voor de overdracht uw woning te inspecteren om te zien of alles is zoals afgesproken.
– Op de afgesproken leveringsdatum ontvangt de notaris de koopsom en eventueel de prijs voor de roerende zaken. Het is tevens zijn taak uw lopende hypotheek af te lossen, lasten als onroerende zaakbelasting met de koper te verrekenen en de nota van uw makelaar te voldoen. De resterende koopsom ontvangt u nadat de akte is ingeschreven bij het Kadaster.
– Op de leveringsdatum overhandigt u de sleutels aan de koper. U bent geen eigenaar meer en kunt de opstalverzekering stopzetten.

Op de overdrachtdatum lost uw notaris de hypotheek die u nog op uw huis heeft af. Toch is het verstandig uw hypotheekadviseur te vragen of het noodzakelijk is dat u de opzegging zelf verzorgt of dat de notaris dat inderdaad doet. Er zijn namelijk geldverstrekkers die bij te late opzegging een boete in rekening brengen.

Eerder in woning riskant

Een veelvoorkomend euvel is dat kopers eerder in het door hen gekochte huis willen dan de datum van transport. Toestemming van de verkoper betekent in feite dat het huis ook eerder wordt ‘geleverd’. Als er geen aanvullende maatregelen worden genomen, vooral wat betreft de opstalverzekering, kan dat zowel voor koper als verkoper riskant zijn.

Er zijn in de praktijk genoeg redenen waarom een koper eerder in het gekochte huis wil, zeker als hij weet dat het toch al leeg staat. Bijvoorbeeld om het op te knappen. Maar misschien ook om huur voor het oude huis uit te sparen.

Een van de grootste risico’s die de verkoper in zulke situaties loopt, is dat de koper later alsnog afziet van de koop en zich op het standpunt stelt de woning in kwestie te hebben gehuurd. Dat speelt vooral als naderhand zou blijken dat bijvoorbeeld de financiering niet rond komt of geen woonvergunning wordt verleend.

Belangrijk in deze kwestie is dat de verkoper pas toestaat dat de koper eerder in de woning trekt, als duidelijk is omschreven welke kosten de koper alvast moet betalen, bijvoorbeeld renteverlies, de onroerendezaakbelasting en dergelijke. Als de vergoeding onvoldoende is gespecificeerd, zou de koper naderhand inderdaad kunnen claimen dat hij ‘huur’ betaald heeft.

Een ander risico voor de verkoper is dat de koper intussen misschien druk aan het verbouwen gaat. Als dan naderhand om wat voor reden dan ook de koop alsnog afspringt, zit de verkoper wellicht met een half gesloopt huis!

Risico’s voor zowel koper als verkoper zijn er als er, bijvoorbeeld als gevolg van eerder verrichte opknapwerkzaamheden, brand uitbreekt terwijl er niemand meer in het pand aanwezig is. Tenzij er bijzondere afspraken zijn gemaakt, gaat de opstalverzekering van de koper pas in op de datum van het transport. In de opstalverzekering van de verkoper staat waarschijnlijk echter een bepaling dat de verzekering niet geldt als zonder toestem-ming van de verzekeraar anderen in het huis verblijven.

Dan is er dus sprake van een typische tussen wal-en-schipsituatie. Er komt geen verzekeringsuitkering. De koper kan waarschijnlijk de koop niet meer doorzetten omdat de hypotheekbank zal afhaken en hij zelf de schade niet kan vergoeden. En de verkoper zit met een half afgebrand, onverkocht huis, en een kleine kans de schade op de koper te kunnen verhalen.

De conclusie is dan ook: bij elke afwijking van het koopcontract moet eerst de eigen makelaar en/of de notaris worden geraadpleegd, voordat er afwijkende afspraken worden gemaakt!

top